ÃRỊNGÃ KÎ

Ãrị̃ngã ꞌbã kãlãfe ꞌbálãŋá ílí 2002 drị̂ iꞌda ĩꞌdi 250,000 drị̃lẹ́gá. ꞌDĩkí Ãrị̃ngã uꞌálépi Yụ̃mbẹ̃ District gá rĩkî. Ãrị̃ngã ꞌbã kãlãfe ãnirú sĩlé ꞌdĩapí rĩkí úꞌá Kọ́ꞌbọ́kọ District gá.

Tị Ãrị̃ngã ꞌbadrị̂ ãfũ tị ãmbọ́gọ́ umvelé Mãꞌdí- Mórú  rĩagá. ꞌBá tị ꞌdĩ jọlépi rĩkí ãfũkí Sũdánĩ gâlé. ꞌBá tị ĩꞌbadrị̂ ꞌbã ãzí kí sĩ ru ajíjó Ãrị̃ngã be rárĩ kí Mãꞌdí, Kãlị̃kọ́, Mụ̃rụ́, Lọ́lụ́ꞌbá, Lúgbãrã ãzíla Námgbárá.  Kí ãndála Sũdánĩ gâléru.

 

GBÍYÃ ÃRỊ̃NGÃ ꞌBADRỊ̂

Ãrị̃ngã lẽkí ꞌbá ambamba, kí ãko fẽ ꞌbá ị́jọ́ ꞌbã ị́sụ́lẹ́ rĩní mbẽlẽ-mbẽlẽ. Ãrĩngã lẽkí Dị́nĩ rá. Awakídósĩru ãndála Dị́nị̃ Ĩsĩlámũ, Ĩngẽrézã ãzíla Kãtụ́lị́kã ꞌdĩkí agá.

Wó ãndâlakí ꞌdósĩ Ĩsĩlámũ.

Ãrị̃ngã kí ãzị́nga ãvẽvĩsĩ ị̃ndụ̃la nzõkí ãꞌdị́gá ku, kívâ dora gbẹ áváŋâkóru, dekídósĩ ãnãkpá ĩꞌbadrí áséagárĩkí rá. Ãrị̃ngã kí ị́jọ́ ũkpórĩtị̂ tará, ílétélagâsĩ kívâ ãzị́ngará. Lẽkíru uꞌáŋá ãngũ ãlugá rĩsĩ amba-mba. Ị́jọ́ drĩ ími isụ́nĩ, kíímĩpa mbẽlẽ.

 

ÃZỊ́ ĨꞌBÃKÍ NGALÉ SĨ RUTỊ NAJÓRĨKÍ

Ãrị̃ngã ꞌbã  ãndálakí ámvụ́sõ drị́sĩ, ĩndrị́, tị́, ã'ụ́ ꞌdĩkí tãmba ị́jọ́ lị́cọ́agá rĩkí ãzãkojó. Ãzị́ꞌdĩkí ngalédrị́sĩ rĩkî úmgbọ́ lakídósĩ were. Lẽmẽrĩ índrédósĩ ꞌbákí ụrụꞌbágá cé.

Ãrị̃ngã ꞌbã were kí ãzị́nga Gãmétẽgá ụ́fĩsĩ gá. Ãrị̃ngã ãzírĩkí tũjárĩ ídé, kí ãnáfúrá, kaíkó ꞌdĩkí uzị sĩtúã gá, sụ̂agá.

 

Primary Picture1.jpg