Contact

Mí ãfẽ ãmaní ụ́dụ́kọ́ ádrũrẽsĩ ándrálé ꞌdĩ sĩ, ífẽ ámaní ádrũrẽsĩ ãzíla email mídrị̂ ku, pẽlú ídrĩ lẽ zịtáŋá zịlé umvitáŋá ísụ́jọ́ rĩgá.

Target Image