Lị́cọ́

Ãma aꞌị́ mi wébúsáyĩtĩ ãmadrị́ Ãrị̃ngãtị drị́ ꞌdĩ gá rá

Ị́jọ́ ãmbọ́gọ́ wébúsáyĩtĩ ꞌdĩ gá rĩ míní drị̃lẹ́ba fẽjó bụ́kụ̃ sĩlé Ãrị̃ngãtị sĩ ꞌbo rĩ kí lãjó ãzíla ãkó ãzí míní ícólé isụ́lé tị ãmadrị̂ sĩ rá rĩ kí abe.

Ãma ãyĩkõ sĩ míní bụ́kụ̃  ándrálé ꞌdĩ kí ꞌbãjó, mi sĩ kí lã.