Lị́cọ́

Ãma aꞌị́ mi wébúsáyĩtĩ ãmadrị́ Ãrị̃ngãtị drị́ ꞌdĩgá rá. Ị́jọ́ ãmbọ́gọ́ wébúsáyĩtĩ ꞌdĩgárĩ míní drị̃lẹ́ba fẽjo bụ́kụ̃ sĩlé Ãrị̃ngã tịsĩ ꞌbo rĩkí lãjó ãzíla ãkó ãzí míní ícólé isụ́lé tị ãmadrị̂ sĩ rá rĩkí abe.