BỤ́KỤ̃ SĨLÉ ÃRỊ̃NGÃ TỊ SĨ RĨKÎ.

Ãma aꞌị́mirá bụ́kụ̃ sĩlé Ãrị̃ngã tị sĩrĩkí lãjó. Mí ícó kílãlé ꞌdâ ũgũgõrá jõku kí idawunilodĩlé mídrị́ kõmpị́ụ́tã gá.

Bụ́kụ̃ ꞌdĩkí ãjí lãŋá gá cí, mí ũꞌbĩ drĩ mínî. Mí ícó ãmaní ụ́ꞌdụ́kọ́ ãfẽlé drị̃ lagá rá.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.