BỤ́KỤ̃ SĨLÉ ÃRỊ̃NGÃ TỊ SĨ RĨKÎ.

Downloads: 
 • File icon SÃMÃRÍÃGÓ MÚKÉ RĨ
  Download View252.56 KB
 • File icon Bụ́kụ̃ Núkũtã Ãrị̃ngã Tị sĩjó rĩ
  Download View429.01 KB
 • File icon KẸ̃MỊ̃ KÍ ĨTÓGÓ BE
  Download View1.94 MB
 • File icon MA MÍNÍ ÃMBRU ÃNDÂNĨ
  Download View190.99 KB
 • File icon ÃRĨNGÃ TÍ LÃJÓ Ị̃RỊ̃ RĨ
  Download View537.96 KB
 • File icon ÃDRÓŊÁ ꞌBÃ BỤ̃KÍ ꞌBÃJÓ UNỤ́KỤ́ BE RĨ
  Download View4.57 MB
 • File icon TỊ LÃJÓ
  Download View324.94 KB

Ãma aꞌị́mirá bụ́kụ̃ sĩlé Ãrị̃ngã tị sĩrĩkí lãjó. Mí ícó kílãlé ꞌdâ ũgũgõrá jõku kí idawunilodĩlé mídrị́ kõmpị́ụ́tã gá.

Bụ́kụ̃ ꞌdĩkí ãjí lãŋá gá cí, mí ũꞌbĩ drĩ mínî. Mí ícó ãmaní ụ́ꞌdụ́kọ́ ãfẽlé drị̃ lagá rá.

Primary Picture2.jpg