Ụ́ꞌdụ́kọ́ D.E.O Yụ́mbẹ̃ gá rĩdrị́ Ãrị̃ngãtị drị̃gá ãzíla bụ́kụ̃ sĩlé ꞌborĩ kíabe rĩ.

ꞌBá Ãrị̃ngãtị jọlépi rĩ alịkí 250,000 rá ãngũ ĩꞌbadrị́ mgbãrĩ ĩꞌdi Yụ̃mbẹ̃ District ꞌi, ị́mbị́la ãzíkí úꞌá Kóꞌbókó District gá.

Ãrịngãtị ála ándríjõ jọla sĩŋáãkóru. Álãdómụ orthography ãzíla ABC Ãrị̃ngãtị drị̂ sĩléꞌbo, fẽdó drị̃lẹ́ba sĩ iꞌdójó bụ́kụ̃ kí sĩjó Ãrị̃ngãtị sĩ.

Mánínĩjóla rĩsĩ, bụ́kụ̃ sĩléꞌbõ ꞌdĩkí mụ adrulé ũrõdrị́ru Sụ̃kụ́lụ̃ kí agá, amụtị zoŋádrị̂ kí agá, ãngụ́ ụ̃ꞌbí ꞌbãkísĩ bụ́kụ̃lãjó rĩkíagá, dị́nị̃ kíagá, ãzíla amụ́tị ãmãni ị́jọ́ lị́cọ́gá áꞌbị́eni ꞌdĩkíabe.

Má áꞌị́ dósĩ ꞌbákí bụ́kụ̃ ꞌdĩkí áyújó ãngũ mâ ũlãlé ꞌdĩkí agâsĩ pírí Ãrị̃ngãtị izójó ãzíla sĩ anzị ãmadrị́ kĩlásĩ vụ́rụ́lẹ́ rĩgá rĩkí ímbájó.

Ãwãꞌdĩfô

Ag. DEO Yụ̃mbẹ̃

Mr. Anguliꞌbo John.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.