Lị́cọ́

Ãma aꞌị́ mi wébúsáyĩtĩ ãmadrị́ Ãrị̃ngãtị drị́ ꞌdĩ gá rá

Ị́jọ́ ãmbọ́gọ́ wébúsáyĩtĩ ꞌdĩ gá rĩ míní drị̃lẹ́ba fẽjó bụ́kụ̃ sĩlé Ãrị̃ngãtị sĩ ꞌbo rĩ kí lãjó ãzíla ãkó ãzí míní ícólé isụ́lé tị ãmadrị̂ sĩ rá rĩ kí abe.

Ãma ãyĩkõ sĩ míní bụ́kụ̃  ándrálé ꞌdĩ kí ꞌbãjó, mi sĩ kí lã.

  • Núkũtã Ãrị̃ngãtị drị̂ kí
  • Bụ́kụ̃ ꞌbá ãzãkolépi Ãrị̃ngãtị sĩjó ãzíla lãjó rĩ
  • Bụ́kụ̃ lãtáŋá ímbájó rĩ
  • Bụ́kụ̃ ABC áꞌdígó drị̂
  • Báyíbũlũ Ị́jọ́ Úꞌdí rĩ drị̂

Ãko ãzí ndúndú míní icólé isụ́lé tị ãmadrị̂ sĩ rĩ kí trũ.

Map-of-Uganda.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.